Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = sqrt {1 + sin x} + sqrt {1 + cos x} )là. – Sách Toán


Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = sqrt {1 + sin x} + sqrt {1 + cos x} )là.


Câu hỏi:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = sqrt {1 + sin x} + sqrt {1 + cos x} )là.

A. ({y_{min }} = 4 + sqrt 2 ).

B. ({y_{min }} = 4 – sqrt 2 ).

C. ({y_{min }} = sqrt 2 ).

D. ({y_{min }} = 1).

Lời giải

Chọn D

Tập xác định (D = mathbb{R}).

Nhận xét: (1 + sin x ge 0,1 + cos x ge 0,y > 0).

Do đó ({y^2} = sin x + cos x + 2 + 2sqrt {sin x + cos x + sin x.cos x + 1} ).

Đặt (t = sin x + cos x = sqrt 2 sin left( {x + frac{pi }{4}} right), – sqrt 2 le t le sqrt 2 ).

( Rightarrow sin xcos x = frac{{{t^2} – 1}}{2}).

Khi đó bài toán quy vê tìm GTNN ({y_{min }}) của hàm số:

(fleft( t right) = {y^2} = t + 2 + 2sqrt {frac{1}{2}left( {{t^2} + 2t + 1} right)} = t + 2 + sqrt 2 left| {t + 1} right|)

( = left{ begin{array}{l}left( {1 – sqrt 2 } right)t + 2 – sqrt 2 ,;khi – sqrt 2 le t le – 1\left( {1 + sqrt 2 } right)t + 2 + sqrt 2 ,;khi – 1 le t le sqrt 2 end{array} right.).

(f’left( t right) = left{ begin{array}{l}left( {1 – sqrt 2 } right) < 0,;khi – sqrt 2 < t < – 1\left( {1 + sqrt 2 } right) > 0,;khi – 1 < t < sqrt 2 end{array} right.).

Bảng biến thiên của hàm số

Bảo

Dựa vào bảng biến thiên ta được giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ