Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 4{left( {sqrt 2 + 1} right)^x} + {left( {sqrt 2 – 1} right)^x}) thuộc khoảng nào sau đây. – Sách Toán


Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 4{left( {sqrt 2 + 1} right)^x} + {left( {sqrt 2 – 1} right)^x}) thuộc khoảng nào sau đây.


Câu hỏi:

Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y = 4{left( {sqrt 2 + 1} right)^x} + {left( {sqrt 2 – 1} right)^x}) thuộc khoảng nào sau đây.

A. (left( {2;4} right)).

B. (left( {3;5} right)).

C. (left( {4;5} right)).

D. (left( {5;6} right)).

Lời giải

Chọn B

Ta có (y = 4{left( {sqrt 2 + 1} right)^x} + {left( {sqrt 2 – 1} right)^x})( Leftrightarrow y = 4{left( {sqrt 2 + 1} right)^x} + frac{1}{{{{left( {sqrt 2 + 1} right)}^x}}}) (left( 1 right))

Đặt ({left( {sqrt 2 + 1} right)^x} = t), (left( {t > 0} right)) ta có hàm số trở thành (y = 4t + frac{1}{t}) (left( 2 right)).

(y’ = 4 – frac{1}{{{t^2}}};y’ = 0 Leftrightarrow t = frac{1}{2})(vì (t > 0))

Ta có bảng biến thiên

48

Dựa vào bảng biến thiên ta chọn B

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ