Giá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} + 3{x^2} – 72x + 90} right| + m) trên đoạn (left[ { – 5;,5} right]) là (2018). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng? – Sách ToánGiá trị lớn nhất của hàm số (fleft( x right) = left| {{x^3} + 3{x^2} – 72x + 90} right| + m) trên đoạn (left[ { – 5;,5} right]) là (2018). Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ