Giá trị của N=lim(4n2+1-8n3+n3) bằng:

Chuyển đến thanh công cụ