Giá trị của m để biểu thức -x2+4(m+1)x+1-4m2-4×2+5x-2 luôn dương là:


Câu hỏi:

Giá trị của m để biểu thức –x2 – 2x – m luôn âm là:

A. 14 < m

B. m < 0

C. 14 < m < 0

D. m > 14

Đáp án chính xác

Trả lời:

Chọn D.Biểu thức –x2 – 2x – m < 0 (∀x ∈ R)Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Vậy với Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2) thì biểu thức –x2 – 2x – m luôn âm.

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ