Giá trị của giới hạn limx→1x−x3(2x−1)(x4−3) là:


Câu hỏi:

Giá trị của giới hạn limx+x2+3xx2+4x

A. 72

B. 12

Đáp án chính xác

C. +

C.  

Trả lời:

Đáp án:limx+x2+3xx2+4x=limx+(x2+3xx2+4x).(x2+3x+x2+4x)x2+3x+x2+4x=limx+x2+3xx24xx1+​ 3x+x1+4x=limx+xx.(1+​ 3x+1+4x)=limx+11+3x+1+4x=12Đáp án cần chọn là: B

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ