Giá trị của giới hạn limx→+∞x2+x−x3−x23Câu hỏi: Giá trị của giới hạn limx→+∞x2+x−x3−x23 A. 56 Đáp án chính xác B. +∞ C. -1 D. –∞  Trả lời: limx→+∞x2+x−x3−x23=limx→+∞x2+x−x+x−x3−x23=limx→+∞xx2+x+x+x2x2+xx3−x23+x3−x223=limx→+∞11+​1x+1​  +​  11+​1−1×3+​(1−1x)23​  =12+13=56Đáp án cần chọn là: A ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ