Giải Bài 5 trang 51 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Rút gọn các phân số sau về phân số tối giản (frac{{60}}{{72}};frac{{70}}{{95}};frac{{150}}{{360}}).

Video hướng dẫn giải

– Phân tích các số trên tử và mẫu ra thừa số nguyên tố.

– Tìm ƯCLN của tử và mẫu của mỗi phân số.

– Chia cả tử và mẫu cho ƯCLN tìm được.

Lời giải chi tiết

+) (begin{array}{l}60 = 2.2.3.5 = {2^2}.3.5\72 = 2.2.2.3.3 = {2^3}{.3^2}end{array})

=>ƯCLN(60,72) = 12.

=>(frac{{60}}{{72}} = frac{60:12}{72:12}= frac{5}{6}).

+) (begin{array}{l}70 = 2.5.7\95 = 5.19end{array})

=>ƯCLN (70,95) = 5

=> (frac{{70}}{{95}} = frac{70:5}{95:5}= frac{{14}}{{19}}).

+) (begin{array}{l}150 = {2.3.5^2}\360 = {2^3}{.3^2}.5end{array})

=> ƯCLN(150,360)=2.3.5=30

=> (frac{{150}}{{360}} = frac{150:30}{360:30}= frac{5}{{12}}).

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ