Giải Bài 3 trang 36 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Từ các chữ số 0, 2, 5, hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác nhau sao cho:

a) Các số đó chia hết cho 2;

b) Các số đó chia hết cho 5;

c) Các số đó chia hết cho cả 2 và 5.

Video hướng dẫn giải

– Tìm chữ số tận cùng.

– Tìm chữ số hàng chục (luôn khác 0).

Lời giải chi tiết

Từ các chữ số 0, 2, 5 ta có thể viết được các số có hai chữ số mà số đó:

a)

Chữ số tận cùng của số chia hết cho 2 phải là 0 hoặc 2.

Với số có chữ số tận cùng là 0 thì chữ số hàng chục là 2 hoặc 5, tức là số 20 hoặc 50.

Với số có chữ số tận cùng là 2 thì chữ số hàng chục là 5 (vì số hàng chục khác 0, tức là số 52.

Vậy số chia hết cho 2 là: 20, 50, 52

b)

Chữ số tận cùng của số chia hết cho 5 phải là 0 hoặc 5.

Với số có chữ số tận cùng là 0 thì chữ số hàng chục là 2 hoặc 5, tức là số 20 hoặc 50.

Với số có chữ số tận cùng là 5 thì chữ số hàng chục là 2 (vì số hàng chục khác 0, tức là số 25.

Vậy số chia hết cho 2 là: 20, 50, 25.

c)

Chữ số tận cùng của số chia hết cho cả 5 và 2 phải là 0. Chữ số hàng chục là 2 hoặc 5, tức là số chia hết cho cả 2 và 5 là: 20; 50.

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ