Đối tượng sinh vật nào sau đây có thể dùng consixin để gây đột biến nhằm nâng cao năng suất?


Câu hỏi:

Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định được trong các tế bào sinh dưỡng của một cây đều có 40 nhiễm sắc thể và khẳng định cây này là thể tứ bội (4n). Cơ sở khoa học của khẳng định trên là?

A. Khi so sánh về hình dạng và kích thước của các nhiễm sắc thể trong tế bào, người ta thấy chúng tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước

Đáp án chính xác

B. Số nhiễm sắc thể trong tế bào là bội số của 4 nên bộ nhiễm sắc thể 1n = 10 và 4n = 40

C. Các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương đồng gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau

D. Cây này sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh và có khả năng chống chịu tốt

Trả lời:

Đáp án A
Cơ sở khoa học của khẳng định trên là: Khi so sánh về hình dạng và kích thước của các nhiễm sắc thể trong tế bào, người ta thấy chúng tồn tại thành từng nhóm, mỗi nhóm gồm 4 nhiễm sắc thể giống nhau về hình dạng và kích thước.
Nếu 1n = 10 ⇒ 4n = 40 nhưng bộ NST là 40 chưa chắc đã là 4n.
Các nhiễm sắc thể tồn tại thành cặp tương đồng gồm 2 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau thì đây là thể lưỡng bội.
Cây này sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh và có khả năng chống chịu tốt chưa chắc đã là cây 4n mà có thể là 3n, 5n,…

====== QUIZ 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ