Đới rừng cận xích đạo gió mùa là cảnh quan tiêu biểu cho


Câu hỏi:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, cho biết miền khí hậu phía Bắc có những vùng khí hậu nào sau đây?

A. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Nam Trung Bộ.

B. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Tây Nguyên.

C. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

Đáp án chính xác

D. Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Nam Bộ.

Trả lời:

Đáp án C
Giải thích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang :
B1. Quan sát kí hiệu các vùng khí hậu và phân biệt được ranh giới hai miền khí hậu Bắc – Nam.
B2. Đọc tên các vùng khí hậu thuộc miền khí hậu phía Bắc: Tây Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ, Trung và Nam Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ.

====== QUIZ ĐỊA LÝ LỚP 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ