Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6 SGK Âm nhạc 6


Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tìm hiểu và nhận xét Bài đọc nhạc số 6.

Phương pháp giải:

Học sinh nêu nhận xét.

Lời giải chi tiết:

Bài đọc nhạc số 6 được viết ở nhịp 3/4, gồm các nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn và dấu chấm dôi, dấu lặng.

Câu 2

Đọc gam Đô trưởng, quãng 2, quãng 3 và các âm ổn định theo mẫu các bài học trước.

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

Gam Đô trưởng:

Đọc quãng 2:

Đọc quãng 3:

Đọc các âm ổn định:

Câu 3

Luyện tập âm hình tiết tấu.

Phương pháp giải:

Học sinh luyện tiết tấu.

Lời giải chi tiết:

Giaibaitaphay.com

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ