Đồ thị hàm số (y = dfrac{{2x – 3}}{{x – 1}}) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:


 • Câu hỏi:

  Đồ thị hàm số (y = dfrac{{2x – 3}}{{x – 1}}) có các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang lần lượt là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  TXĐ: (D = Rbackslash left{ 1 right})

  Ta có: (mathop {lim }limits_{x to infty } dfrac{{2x – 3}}{{x – 1}} = 2 Rightarrow y = 2) là TCN của đồ thị hàm số.

  (mathop {lim }limits_{x to 1} dfrac{{2x – 3}}{{x – 1}} = infty {rm{;}} Rightarrow x = 1) là TCĐ của đồ thị hàm số.

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ