Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ?


Câu hỏi:

Trong một lớp có 5 bạn nam và 27 bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn một bạn nam làm lớp trưởng?

A. 135.

B. 22.

C. 32.

Đáp án chính xác

D. 42.

Trả lời:

Đáp án C
Theo quy tắc cộng, ta có 5 + 27 = 32 cách chọn một bạn làm lớp trưởng

====== QUIZ math 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ