Điều kiện xác định của bất phương trình (frac{{2x}}{{left| {x + 1} right| – 3}} – frac{1}{{sqrt {2 – x} }} ge 1) là:


 • Câu hỏi:

  Điều kiện xác định của bất phương trình (frac{{2x}}{{left| {x + 1} right| – 3}} – frac{1}{{sqrt {2 – x} }} ge 1) là: 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ĐKXĐ: (left{ begin{array}{l}left| {x + 1} right| – 3 ne 0\2 – x > 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left| {x + 1} right| ne 3\x < 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x + 1 ne 3\x + 1 ne  – 3\x < 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x ne 2\x ne  – 4\x < 2end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}x < 2\x ne  – 4end{array} right.)

  Chọn C.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ