Điền vào chỗ chấm: 7 tấn 2 kg = …. tạ.


 • Câu hỏi:

  Điền vào chỗ chấm: 7 tấn 2 kg = …. tạ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  7 tấn 2 kg = …. tạ.

  Ta có: 7 tấn = 70 tạ.

             2kg   = 0,02 tạ.

  ( Rightarrow ) 7 tấn 2 kg = 70,02 tạ.

  Chọn A

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ