Đề thi HK2 môn Toán 2 (CÁNH DIỀU) năm 2021-2022 – SỐ 3 – Sách Toán


ĐỀ SỐ 3 – ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN 2 CD

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

– Một trăm linh bảy …………..;

Bốn trăm mười lăm……………..

– Chín trăm ba mươi tư………….;

Tám trăm tám mươi lăm………….

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

– Theo thứ tự từ bé đến lớn……………………………………………………………..

– Theo thứ tự từ lớn đến bé………………………………………………………………

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 =………;

4 x 8 = ………;

20 : 2 =………. ;

400 + 300 =……….

28 : 4 =………;

15 : 5 = ………;

5 x 6 =………..;

800 – 500 =………..

Bài 3: Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28                            94 – 36

318 + 141                       784 – 403

Bài 4 : Tính : (1 điểm)

24 + 16 – 18 = ………………

25 : 5 x 6 =………………

Bài 5 : (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Bài 6 : Tính tổng số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

ĐÁP ÁN

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết các số sau:

– Một trăm linh bảy: 107

Bốn trăm mười lăm: 415

– Chín trăm ba mươi tư: 934

Tám trăm tám mươi lăm: 885

b) Xếp các số sau: 807, 870 , 846 , 864 , 886

– Theo thứ tự từ bé đến lớn: 807, 846, 864, 870, 886

– Theo thứ tự từ lớn đến bé: 886, 870, 864, 846, 807

Bài 2: Tính nhẩm (2 điểm)

3 x 7 = 21

4 x 8 = 32

20 : 2 = 10

400 + 300 = 700

28 : 4 = 7

15 : 5 = 3

5 x 6 = 30

800 – 500 = 300

Bài 3:

Đặt tính rồi tính : (2 điểm)

64 + 28 = 92

94 – 36 = 58

318 + 141 = 459

784 – 403 = 381

Bài 4:

Tính:(1điểm)

24 + 16 – 18 = 22

25 : 5 x 6 = 30

Bài 5: (2 điểm) Bao ngô cân nặng 47 kg, bao gạo cân nặng hơn bao ngô 9kg.Hỏi bao gạo cân nặng bao

nhiêu kg ?

Bài giải

Bao gạo nặng số kg là:

47 + 9 = 56 (kg)

Đáp số: 56 kg

Bài 6 :

Tính tổng số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số

Bài giải

Số bé nhất có 3 chữ số là: 100

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng số bé nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là: 100 + 99 = 199.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ