Đề thi HK2 môn Tiếng Anh 4 năm 2021-2022 Trường TH Nguyễn Thái Sơn  Câu 1: Choose the correct sentence she/ does/ what/ do/? A. What do she does? B. What she does do? C. What does she do? D. What do does she? Câu 2: slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/. A. My brother is tall and slim. B. My is brother tall and slim. C. My brother […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ