ĐỀ THAM KHẢO THI HK2 môn TOÁN LỚP 5 (2022) – ĐỀ 14 – Sách Toán


ĐỀ THI HỌC KÌ 2MÔN TOÁN 5NĂM HỌC 2021 – 2022Thời gian: 45 phút

ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Tỉ số phần trăm giữa hai số 15 và 40 là:

A. 42,15%             

B. 37,5%             

C. 32,54%              

D. 28,95%

Câu 2 (0,5 điểm): Hỗn số  chuyển thành số thập phân được:

A. 5,127          

B. 5,5625          

C. 5,224             

D. 5,491

Câu 3 (0,5 điểm): Diện tích của đường tròn có đường kính bằng 12dm là:

A. 452,16dm2                 

B. 226,08dm2                   

C. 113,04dm2                    

D. 56,52dm2

Câu 4 (0,5 điểm): Một đội công nhân đã sửa được 8km đường và đạt 32% kế hoạch đề ra. Đoạn đường mà đội công nhân phải sửa dài:

A. 25km            

B. 32km             

C. 48km              

D. 55km

Câu 5 (1 điểm): Chiều cao của hình thang có diện tích bằng 80cm2 và tổng độ dài hai đáy bằng 50cm là:

A. 3,2cm                

B. 3,5cm                 

C. 3,8cm                

D. 4,2cm

Câu 6 (1 điểm): 4,2 lít dầu nặng 11,4kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu khối lượng của chúng bằng 28,5kg?

A. 22,4 lít               

B. 13,8 lít                 

C. 12,46 lít             

D. 10,5 lít

Câu 7 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 30dm 14cm = …m là:

A. 3140                  

B. 314               

C. 3,14                  

D. 31,4 

II. Phần tự luận (5 điểm)

Câu 8 (2 điểm): Tìm X, biết:

a) X – 27,18 = 33,64                     

b) X + 26,77 = 35

c) X x 4 = 15,96        

d) X : 3,18 = 2,5

Câu 9 (2 điểm): Bác Hà nuôi cá cảnh trong chiếc bể dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài bằng 50cm, chiều rộng 30cm và chiều cao 40cm. Mực nước trong bể thấp hơn thành bể 5cm. Các loại cây và đá chiếm 1/10 thể tích của bể. Tính thể tích nước có trong bể cá.

Câu 10 (1 điểm): Một xe ô tô đi được 60% chiều dài con đường dài 700km. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét để đi hết con đường?

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
B B C A A D C

II. Phần tự luận

Câu 8.

a) X = 33,64 + 27,18 = 60,82          

b) X = 35 – 26,77 = 8,23

c) X = 15,96 : 4 = 3,99                  

d) X = 2,5 x 3,18 = 7,95

Câu 9.

Chiều cao của mực nước có trong bể là:

40 – 5 = 35 (cm)

Thể tích nước trong bể cá (có cả cây và đá) là:

50 x 30 x 35 = 52500 (cm3)

Thể tích của các loại cây và đá là:

52500 : 10 = 5250 (cm3)

Thể tích của nước trong bể cá là:

52500 – 5250 = 47250 (cm3)

Đáp số: 47250cm3

Câu 10:

Quãng đường ô tô đã đi được là:

700 x 60 : 100 = 420 (km)

Quãng đường còn lại mà ô tô phải đi là:

700 – 420 = 280 (km)

Đáp số: 280kmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ