ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚp 6 (CÁNH DIỀU) – 2022 – Sách Toán


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚp 6 (CÁNH DIỀU) – 2022
SỐ HỌC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Định nghĩa phân số: Phân số là số có dạng .
2. Tính chất của phân số.
T/C1: Khi nhân cả tử và mẫu của một phân số với một số nguyên khác 0 ta được một phân số mới bằng phân số đã cho:
T/C2: Khi chia cả tử và mẫu của một phân số với một ước chung của chúng ta được một phân số mới bằng phân số đã cho:
-Ta có:
3. Các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia phân số
a. Phép cộng phân số
+ B1: quy đồng mẫu các phân số (nếu cần)
+ B2: lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu như công thức:
b. Phép trừ phân số
+ Số đối của phân số là . Chú ý: .
+ Quy tắc: muốn trừ hai phân số ta lấy SBT cộ

============ file WORD —–

 

————–

Đề cuong HK2 TOÁN lop 6Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ