Dãy nào sau đây không có giới hạn?


Câu hỏi:

Dãy nào sau đây không có giới hạn?

A. (0,89)n

B. (1,1)n

Đáp án chính xác

C. (0,96)n

D. (0,85)n

Trả lời:

Chọn B
vì 0, 89<1; 0,96< 1; 0,85< 1
Nên lim (0, 89)n= 0;lim(0,96)n= 0; lim (0,85)n= 0

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 1. lim-1n2n+3 bằng: 

  Câu hỏi:

  lim1n2n+3 bằng: 

  A. -1/5

  B. (-1)/2

  C. -1

  D. 0

  Đáp án chính xác

  Trả lời:

  Chọn D

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 2. lim4n-3n35n3 bằng: 

  Câu hỏi:

  lim4n3n35n3 bằng: 

  A. 3/5

  B. -3/5

  Đáp án chính xác

  C. 4/5

  D. -∞

  Trả lời:

  Chọn B

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 3. lim 3n+7n7n bằng: 

  Câu hỏi:

  lim 3n+7n7n bằng: 

  A. 0

  B. 1

  Đáp án chính xác

  C. 3/7

  D. 3

  Trả lời:

  Chọn B

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 4. lim9+cos2n2n bằng: 

  Câu hỏi:

  lim9+cos2n2n bằng: 

   A. 0

  B. 11

  C. 3

  Đáp án chính xác

  D. 9

  Trả lời:

  Chọn C

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 5. Tổng của cấp số nhân vô hạn 2;-1;12;-14;18;…;-1n+12n;…. là

  Câu hỏi:

  Tổng của cấp số nhân vô hạn 2;1;12;14;18;...;1n+12n;.... là

  A. 4/3

  Đáp án chính xác

  B. 1/3

  C. (-1)/3

  D. 2/3

  Trả lời:

  Chọn A

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ