Dấu của tam thức 3×2 – 2x + 1 là:


Câu hỏi:

Cho biểu thức: (-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1)

A. (-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) > 0 x13;12

Đáp án chính xác

B. (-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) < 0 x13;12

C. (-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) > 0 x;1312;+

D. (-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) < 0 x;13

Trả lời:

Chọn A.Ta có:+) –x2 + x – 1 = 0: PT vô nghiệm+) 6x2 – 5x + 1 = 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Lập bảng xét dấu:Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)Suy ra(-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) > 0 Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)(-x2 + x – 1)(6x2 – 5x + 1) < 0Đề kiểm tra 15 phút Đại số 10 Chương 4 có đáp án (Đề 2)

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ