Đẳng thức nào sau đây sai?Câu hỏi: Đẳng thức nào sau đây sai? A. tan(π2–x)=cotx B. tan(π+x)=tanx C. tan2x=2tan2x–1 Đáp án chính xác D. 1+tan2x=1cos2x Trả lời: Đáp án: C Ta có: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ