. Có tất cả bao nhiêu cặp số (left( {a;b} right))với (a,b) là các số nguyên dương thỏa mãn: ({log _3}left( {a + b} right) + {left( {a + b} right)^3} = 3left( {{a^2} + {b^2}} right) + 3ableft( {a + b – 1} right) + 1). – Sách Toán. Có tất cả bao nhiêu cặp số (left( {a;b} right))với (a,b) là các số nguyên dương thỏa mãn: ({log _3}left( {a + b} right) + {left( {a + b} right)^3} = 3left( {{a^2} + {b^2}} right) + 3ableft( {a + b – 1} right) + 1). – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ