Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm của điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân thực? (1) Cơ chế điều hoà phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ. (2) Phần ADN không mã hoá thì đóng vai trò điều hoà hoặc hoạt động rất yếu. (3) Có nhiều mức điều hoà, qua nhiều giai đoạn: từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã. (4) Điều hoà dịch mã là điều hoà lượng mARN được tạo ra. (5) Điều hoà sau dịch mã là quá trình làm biến đổi prôtêin để có thể thực hiện được chức năng nhất định. Những prôtêin không cần thiết, dư thừa sẽ được phân giải tạo axit amin dự trữ hoặc làm ổn định độ pH của huyết tương.
Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đặc điểm của điều hoà hoạt động gen ở tế bào nhân thực?<br /> (1) Cơ chế điều hoà phức tạp hơn ở sinh vật nhân sơ.<br /> (2) Phần ADN không mã hoá thì đóng vai trò điều hoà hoặc hoạt động rất yếu.<br /> (3) Có nhiều mức điều hoà, qua nhiều giai đoạn: từ NST tháo xoắn đến biến đổi sau dịch mã.<br /> (4) Điều hoà dịch mã là điều hoà lượng mARN được tạo ra.<br /> (5) Điều hoà sau dịch mã là quá trình làm biến đổi prôtêin để có thể thực hiện được chức năng nhất định. Những prôtêin không cần thiết, dư thừa sẽ được phân giải tạo axit amin dự trữ hoặc làm ổn định độ pH của huyết tương. – Học trắc nghiệmLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ