Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m ( in left[ { – 10;10} right]) để hàm số (gleft( x right) = left| {fleft( x right)} right|) có 5 điểm cực trị?

Chuyển đến thanh công cụ