Có bao nhiêu bộ (left( {x;y} right)) với(x,y)nguyên và (1 le x,y le 2021) thỏa mãn (left( {xy + 2x + 4y + 8} right){log _3}left( {frac{{2y}}{{y + 2}}} right) le left( {2x + 3y – xy – 6} right){log _2}left( {frac{{2x + 1}}{{x – 3}}} right)) – Sách ToánCó bao nhiêu bộ (left( {x;y} right)) với(x,y)nguyên và (1 le x,y le 2021) thỏa mãn (left( {xy + 2x + 4y + 8} right){log _3}left( {frac{{2y}}{{y + 2}}} right) le left( {2x + 3y – xy – 6} right){log _2}left( {frac{{2x + 1}}{{x – 3}}} right)) – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ