Có 252kg lạc đựng đều trong 9 bao. Hỏi 7 bao như thế có bao nhiêu ki-lô-gam lạc.


 • Câu hỏi:

  Có 252kg lạc đựng đều trong 9 bao. Hỏi 7 bao như thế có bao nhiêu ki-lô-gam lạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  1 bao có số ki-lô-gam lạc là:

  252 : 9 = 28 (kg)

  7 bao như thế có số ki-lô-gam lạc là:

  28 × 7 = 196 (kg)

  Đáp số: 196kg 

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ