Choose the word which is stressed differently from the rest: derive, provide, modern, depend


 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: derive, provide, modern, depend

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A. derive /dɪˈraɪv/

  B. provide /prəˈvaɪd/

  C. modern /ˈmɒd.ən/

  D. depend /dɪˈpend/

  Đáp án C nhấn âm 1; các đáp án còn lại nhấn âm 2

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ