Choose the word which is stressed differently from the rest: biologist, seriously, commercial, identify


 • Câu hỏi:

  Choose the word which is stressed differently from the rest: biologist, seriously, commercial, identify

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A. biologist /baɪˈɒl.ə.dʒɪst/

  B. seriously /ˈsɪə.ri.əs.li/

  C. commercial /kəˈmɜː.ʃəl/

  D. identify /aɪˈden.tɪ.faɪ/

  Đáp án B nhấn âm 1; các đáp án còn lại nhấn âm 2

  Chọn B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ