Choose the best sentence: Every student is required to write an essay on the topic.


 • Câu hỏi:

  Every student is required to write an essay on the topic.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cấu trúc: S + be required to V = S + must V

  ⇒ Every student must write an essay on the topic.

  Dịch: Mỗi học sinh phải viết một bài luận về chủ đề này.

  Chọn đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ