Chọn mệnh đề đúng: – Học Môn Toán


Câu hỏi:

Chọn mệnh đề đúng:

A. limx+f(x)=+limx+f(x)=+

B. limx+f(x)=+limx+f(x)=

Đáp án chính xác

C. limx+f(x)=+limxf(x)=

D. limx+f(x)=limx+f(x)= 

Trả lời:

Đáp án:Ta có: limx+f(x)=+limx+f(x)=Đáp án cần chọn là: B

====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 1. Giá trị của giới hạn limx→+∞x2+1+x là

  Câu hỏi:

  Giá trị của giới hạn limx+x2+1+x

  A. 0

  B. +

  Đáp án chính xác

  C. 21

  D.  

  Trả lời:

  Đáp án:limx+x2+1+x=limx+x1+1x2+1=+vì limx+x=+limx+1+1x2+1=2>0Đáp án cần chọn là: B

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 2. Giá trị của giới hạn limx→+∞3×3−13+x2+2 là

  Câu hỏi:

  Giá trị của giới hạn limx+3x313+x2+2

  A. 33+1

  B. +

  Đáp án chính xác

  C. 331

  D.  

  Trả lời:

  Đáp án:limx+3x313+x2+2=limx+x31x33+1+2x2=+limx+x=+limx+31x33+1+2x2=33+1>0Đáp án cần chọn là: B

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 3. Cho hàm số f(x)=2×1−x,x<13×2+1,x≥1. Khi đó limx→1+f(x) là:

  Câu hỏi:

  Cho hàm số f(x)=2x1x,x<13x2+1,x1. Khi đó limx1+f(x) là:

  A. +

  B. 2

  Đáp án chính xác

  C. 1

  D.  

  Trả lời:

  Đáp án:limx1+f(x)=limx1+3x2+1=3.12+1=2Đáp án cần chọn là: B

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 4. Giá trị của giới hạn limx→1x−x3(2x−1)(x4−3) là:

  Câu hỏi:

  Giá trị của giới hạn limx1xx3(2x1)(x43) là:

  A. 1

  B. -2

  C. 0

  Đáp án chính xác

  D. -32

  Trả lời:

  Đáp án:limx1xx3(2x1)(x43)=113(2.11)(143)=0Đáp án cần chọn là: C

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====

 5. Giá trị của giới hạn limx→−13×2+1−xx−1 là

  Câu hỏi:

  Giá trị của giới hạn limx13x2+1xx1

  A. 32

  Đáp án chính xác

  B. 12

  C. 12

  D. 32 

  Trả lời:

  Đáp án:Ta có limx13x2+1xx1=3+1+111=32Đáp án cần chọn là: A

  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ