Chọn câu sai về phương trình bậc nhất một ẩn:Câu hỏi: Chọn câu sai: A. Phương trình bậc nhất một ẩn có dạng (ax + b = 0,a ne 0)  B. Phương trình có một nghiệm duy nhất được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn  C. Trong một phương trình ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0  …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ