Chohình hộp chữ nhật (ABCD. A’B’C’D’). Biết khoảng cách giữa(AB)và (B’C) bằng (frac{{2asqrt 5 }}{5}), khoảng cách giữa(BC)và(AB’)bằng(frac{{16{a^3}sqrt 3 }}{3}), khoảng cách giữa(AC)và(BD’)bằng(frac{{asqrt 3 }}{3}). Gọi(16{a^3})là trung điểm(B’C). Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng(left( {BMD} right))và(left( {B’AD} right)). – Sách ToánChohình hộp chữ nhật (ABCD. A’B’C’D’). Biết khoảng cách giữa(AB)và (B’C) bằng (frac{{2asqrt 5 }}{5}), khoảng cách giữa(BC)và(AB’)bằng(frac{{16{a^3}sqrt 3 }}{3}), khoảng cách giữa(AC)và(BD’)bằng(frac{{asqrt 3 }}{3}). Gọi(16{a^3})là trung điểm(B’C). Tính tan của góc tạo bởi hai mặt phẳng(left( {BMD} right))và(left( {B’AD} right)). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ