Cho (x,y,z) thoả mãn (left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + {z^2} = 2x + y + z = 2end{array} right.) và hàm số(fleft( x right) = left( {frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + x} right)ln 2). Đặt (gleft( x right) = {2020^{fleft( x right) + x – left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right)}} – {2021^{left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right) – fleft( x right) – x}}) . Số nghiệm thực của phương trình (g’left( x right) = ,0) là – Sách ToánCho (x,y,z) thoả mãn (left{ begin{array}{l}{x^2} + {y^2} + {z^2} = 2x + y + z = 2end{array} right.) và hàm số(fleft( x right) = left( {frac{1}{3}{x^3} – 2{x^2} + x} right)ln 2). Đặt (gleft( x right) = {2020^{fleft( x right) + x – left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right)}} – {2021^{left( {x – 1 + sqrt 3 } right)ln left( {x – 1 + sqrt 3 } right) – fleft( x right) – x}}) . Số nghiệm thực của phương trình (g’left( x right) = ,0) là – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ