Cho phương trình: x2 – 2(m – 3)x + 5 – m = 0a) Giải phương trình khi m = 1.b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn x1 < x2 < 1.

Chuyển đến thanh công cụ