Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan hết trong dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,05 mol CaCl2, sau phản ứng thu được 8 gam kết tủa và thoát ra 1,12 lít khí (ở đktc). Giá trị của m là


Câu hỏi:

Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 và KCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây, ở anot thoát ra 2,688 lít hỗn hợp khí (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, thể tích khỉ thoát ra ở anot gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở catot (đo cùng điều kiện), đồng thời khối lượng catot tăng 18,56 gam. Giá trị của m là

A. 55,34.

B. 53,42.

C.  63,46.

Đáp án chính xác

D. 60,87.

Trả lời:

Đáp án C
Quá trình điện phân:
Ở catot (–):                                      Ở anot (+):
Cu+2 + 2e → Cu                    2Cl → Cl2 + 2e
2H2O + 2C → 2OH + H2              2H2O → 4H+ + O2 + 4e
Xét sau thời gian t giây: nkhí  ôû  anot=0,12mol
Gọi số mol Cl2 là x mol nO2=0,12xmol
Ta có netrao  ñoåi=2nCl2+4nO2=2x+40,12x=0,482xmol
Xét thời gian 2t giây: netrao  ñoåi=2.0,482x=0,964xmol
Ta có: nCl2=xmolnO2=netrao  ñoåi2nCl24=0,964x2x4=0,241,5xmol
nkhí  ôû  anot=x+0,241,5x=0,240,5xmol
nH2=nkhí  ôû  catot=13.0,240,5x=0,080,05x3mol

Khối lượng catot tăng 18,56 gam: nCu=18,5664=0,29mol
Ta có phương trình: ne  trao  ñoåi=2nCu+2nH20,964x=2.0,29+2.0,080,5x3
Bảo toàn nguyên tốn Cu, Cl: nCuNO32=nCu=0,29molnKCl=2nCl2=2x=0,12mol
m=0,29.188+0,12.74,5=63,46gam

====== QUIZ HOÁ HỌC LỚP 12 =====Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ