Cho lăng trụ(ABC cdot {A^prime }{B^prime }{C^prime })có đáy là tam giác đều, hình chiếu của({A^prime })trên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm(H)của cạnh(BC), cạnh bên tạo với đáy một góc({30^circ }). Gọi(M)là điểm thuộc cạnh(A{A^prime })sao cho(AM = 2M{A^prime }). Tính( cosin )của góc giữa((MBC))và(left( {M{B^prime }{C^prime }} right)). – Sách ToánCho lăng trụ(ABC cdot {A^prime }{B^prime }{C^prime })có đáy là tam giác đều, hình chiếu của({A^prime })trên mặt phẳng((ABC))trùng với trung điểm(H)của cạnh(BC), cạnh bên tạo với đáy một góc({30^circ }). Gọi(M)là điểm thuộc cạnh(A{A^prime })sao cho(AM = 2M{A^prime }). Tính( cosin )của góc giữa((MBC))và(left( {M{B^prime }{C^prime }} right)). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ