Cho hình lăng trụ(ABC cdot {A^prime }{B^prime }{C^prime })có đáy là tam giác đều cạnh(2a), cạnh bên(A{A^prime } = frac{{asqrt 5 }}{2}). Hình chiếu vuông góc của({A^prime })trên mặt phẳng(left( {ABC} right))là trung điểm(H)của cạnh(AB). Tính góc giữa đường thẳng({A^prime }H)và mặt phẳng(left( {BC{C^prime }{B^prime }} right)). – Sách ToánCho hình lăng trụ(ABC cdot {A^prime }{B^prime }{C^prime })có đáy là tam giác đều cạnh(2a), cạnh bên(A{A^prime } = frac{{asqrt 5 }}{2}). Hình chiếu vuông góc của({A^prime })trên mặt phẳng(left( {ABC} right))là trung điểm(H)của cạnh(AB). Tính góc giữa đường thẳng({A^prime }H)và mặt phẳng(left( {BC{C^prime }{B^prime }} right)). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ