Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (A), (AB = asqrt 3 ), (BC = 2a), đường thẳng (AC’) tạo với mặt phẳng (left( {BCC’B’} right)) một góc (30^circ ). Diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho bằng

Chuyển đến thanh công cụ