Cho hình lăng trụ đều(ABC. A’B’C’)có thể tích(V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{2}), tam giác(AB’C’)có diện tích là(frac{{{a^2}sqrt {19} }}{4}). Gọi(M) là trung điểm của cạnh(A{A^prime }). Khoảng cách từ điểm(M) đến mặt phẳng(left( {AB’C’} right))bằng – Sách ToánCho hình lăng trụ đều(ABC. A’B’C’)có thể tích(V = frac{{{a^3}sqrt 3 }}{2}), tam giác(AB’C’)có diện tích là(frac{{{a^2}sqrt {19} }}{4}). Gọi(M) là trung điểm của cạnh(A{A^prime }). Khoảng cách từ điểm(M) đến mặt phẳng(left( {AB’C’} right))bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ