Cho hình hộp chữ nhật \[ABCD.A’B’C’D’\]. Gọi \(N\) là trung điểm của \(B’C’\), \(P\) đối xứng với \(B\) qua \(B’\). Khi đó mặt phẳng \(\left( {PAC} \right)\) chia khối hộp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích phần lớn và phần bé.
Cho hình hộp chữ nhật \[ABCD.A’B’C’D’\]. Gọi \(N\) là trung điểm của \(B’C’\), \(P\) đối xứng với \(B\) qua \(B’\). Khi đó mặt phẳng \(\left( {PAC} \right)\) chia khối hộp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích phần lớn và phần bé. – Học trắc nghiệm
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ