Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A’B’C’D’) có (AB = x,,AD = 1.) Biết rằng góc giữa đường thẳng (A’C) và mặt phẳng (left( {ABB’A’} right)) bằng ({30^0}.) Tìm giá trị lớn nhất ({V_{max }}) của thể tích khối hộp (ABCD.A’B’C’D’)

Chuyển đến thanh công cụ