Cho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thang vuông tại(A)và(B),(AB = a), cạnh bên(SA)vuông góc với((ABCD))và(SA = 2a), gọi(M)là trung điểm cạnh(SD). Góc giữa hai mặt phẳng(left( {MBC} right))và(left( {ABCD} right))bằng – Sách ToánCho hình chóp(S.ABCD)có đáy(ABCD)là hình thang vuông tại(A)và(B),(AB = a), cạnh bên(SA)vuông góc với((ABCD))và(SA = 2a), gọi(M)là trung điểm cạnh(SD). Góc giữa hai mặt phẳng(left( {MBC} right))và(left( {ABCD} right))bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ