Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0Cho hình chóp S.ABCD có (SC = x,,left( {0 < x < asqrt 3 } right)), các cạnh còn lại đều bằng a. Biết rằng thể tích khối chóp S.ABCD lớn nhất khi và chỉ khi (x = dfrac{{asqrt m }}{n},,left( {m,n in {N^*}} right)). Mệnh đề nào sau đây đúng? – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ