Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình thang vuông tại (A) và (B,AB = BC = a;{rm{ }}AD = 2a.) Tam giác (SAD) đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tam giác (S.ABC.)

Chuyển đến thanh công cụ