Cho hàm số y=fx xác định trên ℝ−1 , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình 2fx−4=0  là:

Chuyển đến thanh công cụ