Cho hàm số y=fx  là hàm lẻ và liên tục trên −4;4  biết ∫−20f−xdx=2 . Tính I=∫02fxdx.

Chuyển đến thanh công cụ