Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 4,) có đồ thị là (left( C right)). Có bao nhiêu điểm có tọa độ nguyên thuộc trục hoành sao cho từ đó có thể kẻ đến (left( C right)) duy nhất một tiếp tuyến? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ