Cho hàm số (y = {x^2}left( {{x^2} – 2} right)) có đồ thị (left( C right)). Gọi (M(0,;,b)) là điểm thuộc trục (Oy) mà từ đó kẻ được (4) tiếp tuyến đến (left( C right)). Giá trị của (b) là – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ